Đất nước rất cần tri thức, kinh nghiệm và trí tuệ của kiều bào