Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và của nhân dân lên trên hết

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc.
Lên top