về công tác nhân sự đại hội XIII của đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: TTXVN
Lên top