Đảo Cù Lao Chàm chưa có lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp