Việc và người tử tế

Dành tiền chi tổ chức lễ khởi công cầu để giúp dân vùng lũ