Đánh giá toàn diện tình hình phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top