TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Đằng sau những việc làm tốt là những tấm lòng yêu nước, yêu chế độ, trọng nghĩa tình

Lên top