Đảng Nhân dân Cách mạng Lào gửi điện chúc mừng Đại hội XIII của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc sáng 26.1. Ảnh: Xuân Hải - Vương Trần.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc sáng 26.1. Ảnh: Xuân Hải - Vương Trần.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc sáng 26.1. Ảnh: Xuân Hải - Vương Trần.
Lên top