Đang hè, người Hà Nội mặc áo lạnh… có phải là chuyện lạ?