Đảng bộ Ngoại giao kịp thời tham mưu đấu tranh ngoại giao, bảo vệ Tổ quốc

Thanh Hà |

Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật là kịp thời nghiên cứu, dự báo tình hình, cung cấp thông tin chiến lược, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về đấu tranh ngoại giao, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nhất là Biển Đông, 

Sinh động, đa dạng, với đặc thù riêng biệt 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước ngày 16.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhận định, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao 31, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị là nội dung hết sức quan trọng và cần thiết.

Hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa: 60 năm xây dựng và phát triển công tác Đảng ngoài nước, là hội nghị đầu tiên sau khi hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Ngoại giao, đồng thời quán triệt triển khai nội dung rất quan trọng của Hội nghị Đối ngoại toàn quốc và Hội nghị Cán bộ Toàn quốc về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mà Bộ Chính trị vừa tổ chức. 

Nhắc tới "bức tranh hết sức sinh động, đa dạng, với đặc thù riêng biệt của Đảng bộ Bộ Ngoại giao", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: "Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác Đảng ngoài nước đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam".

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ ra, những năm qua, nhất là sau Hội nghị Ngoại giao 30 đến nay, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ.

Sau khi có quyết định của Bộ Chính trị về việc hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Ngoại giao, bảo đảm ổn định hệ thống tổ chức, không bị gián đoạn hoạt động, Đảng bộ luôn quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên; Nâng cao chất lượng phát triển Đảng viên ngoài nước; Nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ Đảng viên và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, có nhiều đổi mới, kịp thời truyền tải thông điệp, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đến các đối tác quan trọng và bạn bè quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác Đảng ngoài nước đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam“. Ảnh: Hải Nguyễn
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác Đảng ngoài nước đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam“. Ảnh: Hải Nguyễn

"Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật là kịp thời nghiên cứu, dự báo tình hình, cung cấp thông tin chiến lược, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về dấu tranh ngoại giao, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nhất là Biển Đông, cũng như củng cố và phát triển quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng khác" - Thường trực Ban Bí thư nêu rõ. 

6 định hướng lớn

Gợi mở những yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và công tác đối ngoại thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng  nhấn mạnh 6 nội dung.

Trước hết, các cấp ủy tổ chức Đảng ngoại giao cần sớm triển khai trong đảng bộ nghiên cứu học tập Kết luận 21 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Quy định 27 về những điều Đảng viên không được làm, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, tập trung xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng ngành ngoại giao thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, hiện đại, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại, vì khát vọng, mục tiêu, tầm nhìn, nâng cao vị thế đất nước. 

Thứ hai, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên tuyền, nghiên cứu phát triển, tận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ công tác đối ngoại. "Qua hoạt động này tạo thêm đồng thuận, nhất trí, giữ vững bản lĩnh, niềm tin cán bộ ngoại giao và cộng đồng người Việt ở nước ngoài vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta" - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nói. 

Nội dung thứ ba được Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề cập là tập trung xây dựng chỉnh đốn đảng về tổ chức nhất là đội ngũ cán bộ ngành ngoại giao. "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công tác cán bộ là then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định mọi công việc của toàn ngành. Phải chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, xây dựng được đội ngũ cán bộ ngoại giao trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, với lợi ích dân tộc, trình độ năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, uy tín phong cách, hội đủ tố chất vừa hồng vừa chuyên, thể hiện bản lĩnh, đạo đức, cốt cách ngoại giao Hồ Chí Minh; luôn tỉnh táo, chủ động phòng ngừa, không để tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng, tiêu cực" - Thường trực Ban Bí thư nói thêm. 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, trong tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác Đảng ngoài nước, nội dung thứ tư cần lưu ý là nâng cao chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên, đối với công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng.

"Trong môi trường hoạt động nước ngoài, xa cấp trên thì ý thức tự kiểm ra, tự giám sát, tự tu dưỡng, tự so, tự sửa của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ Đảng viên là hết sức quan trọng để kịp thời phát hiện từ nội bộ, chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn" - ông nói. 

Thứ năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo xây dựng các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh trong ngành ngoại giao và các cơ quan đại diện đồng thời vận động, tập hợp các tổ chức quần chúng, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài để triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa công tác ngươi Việt Nam ở nước ngoài theo Kết luận 12 của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ ra. 

Thứ sáu, tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu cho Đảng về công tác Đảng ở ngoài nước, đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết những vấn đề mới đặt ra cho công tác Đảng ngoài nước thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, nhiệm vụ càng nặng nề đòi hỏi quyết tâm càng cao, càng phải bản lĩnh kiên định về lập trường, đoàn kết thống nhất trong hành động và chặt chẽ về tổ chức.

"Tôi tin tưởng với truyền thống vẻ vang của ngành ngoại giao và công tác Đảng ngoài nước, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác Đảng ngoài nước của ngành ngoại giao thời gian tới sẽ giành được nhiều kết quả quan trọng, đạt được yêu cầu của Kết luận 21 đã đề ra, tích cực đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển nền ngoại giao chuyên nghiệp, hiện đại, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng" - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng kết luận.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đảng đứng sau các chiến sĩ tiền phương trên mặt trận đối ngoại

Thanh Hà |

Từng cán bộ, đảng viên trong ngành ngoại giao, trong hoạt động đối ngoại phải gương mẫu, đi đầu, không ngừng rèn luyện vững vàng về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, lợi ích quốc gia- dân tộc, không để "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" bởi phía sau những “chiến sĩ tiền phương” trên mặt trận đối ngoại là Đảng, là Tổ quốc, là Nhân dân, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh. 

Thủ tướng: Biến tư duy, nhận thức thành hành động, sản phẩm cụ thể

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm: "Tình cảm, chân thành, tin cậy, bình đẳng, tôn trọng, hiệu quả và cùng phát triển" trong hoạt động đối ngoại đồng thời mong muốn đội ngũ hoạt động ngoại giao Việt Nam "biến tư duy, nhận thức thành hành động cụ thể và ra sản phẩm cụ thể". 

5 bài học, 6 gợi mở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về hoạt động đối ngoại

Thanh Hà |

Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 14.12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra 5 bài học và 6 gợi mở về xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.

Điện mừng kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia

Song Minh |

Điện mừng có đoạn: Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia bảo vệ, gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển.

Interactive: Thử thách cùng Luật Giao thông đường bộ - P4: Quay đầu xe

Hoàng Minh - Phương Anh |

Hành vi quay đầu xe không đúng quy định bị xử phạt rất nặng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Ngoài việc bị phạt tiền, tài xế còn có thể bị xử phạt bổ sung bằng hình thức tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2-4 tháng, tùy mức độ vi phạm.  Bạn có chắc chắn mình nắm vững các loại biển báo cấm quay đầu xe không? Hãy tham gia thử thách cùng Luật Giao thông đường bộ qua video tương tác dưới đây của Báo Lao Động.

Nóng Sài Gòn: Bệnh viện phải kê thêm giường vì quá tải ca sốt xuất huyết

KHÁNH LINH - NGỌC LÊ |

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM quá tải ca sốt xuất huyết; Người dân rủ nhau đi tiêm vaccine COVID-19 mũi 4; TPHCM cấm xe vào phố đi bộ Nguyễn Huệ... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 28.6.

Nga cảnh báo: Thành viên NATO tấn công Crimea sẽ châm ngòi Thế chiến 3

Khánh Minh |

Cuộc tấn công của một thành viên NATO vào Crimea có thể dẫn đến Thế chiến 3 - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo.

Cà Mau: Ai không đồng ý tiêm vaccine, nếu mắc COVID-19 tự trả phí điều trị

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trước tình trạng nhiều người lơ là, chủ quan với việc tiêm vaccine phòng COVID-19, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các cấp  ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tăng cường tiêm vaccine. Người dân không đồng ý tiêm phải chịu toàn bộ chi phí điều trị nếu mắc COVID-19.

Đảng đứng sau các chiến sĩ tiền phương trên mặt trận đối ngoại

Thanh Hà |

Từng cán bộ, đảng viên trong ngành ngoại giao, trong hoạt động đối ngoại phải gương mẫu, đi đầu, không ngừng rèn luyện vững vàng về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, lợi ích quốc gia- dân tộc, không để "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" bởi phía sau những “chiến sĩ tiền phương” trên mặt trận đối ngoại là Đảng, là Tổ quốc, là Nhân dân, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh. 

Thủ tướng: Biến tư duy, nhận thức thành hành động, sản phẩm cụ thể

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm: "Tình cảm, chân thành, tin cậy, bình đẳng, tôn trọng, hiệu quả và cùng phát triển" trong hoạt động đối ngoại đồng thời mong muốn đội ngũ hoạt động ngoại giao Việt Nam "biến tư duy, nhận thức thành hành động cụ thể và ra sản phẩm cụ thể". 

5 bài học, 6 gợi mở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về hoạt động đối ngoại

Thanh Hà |

Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 14.12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra 5 bài học và 6 gợi mở về xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.