Dân bức xúc vì thủy điện Hố Hô xả lũ bất ngờ, trở tay không kịp