Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ 25.1 đến 2.2.2021 tại Hà Nội

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top