Đại hội XII: Nhân dân rất cần những nhà lãnh đạo khí phách và bản lĩnh