Đại hội Đoàn toàn quốc: Chỉ bầu được 4/7 thành viên Ban bí thư là bình thường

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI bầu ra 4 đồng chí trong Ban bí thư là Lê Quốc Phong, Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương. Ảnh: Huyên Nguyễn
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI bầu ra 4 đồng chí trong Ban bí thư là Lê Quốc Phong, Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương. Ảnh: Huyên Nguyễn
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI bầu ra 4 đồng chí trong Ban bí thư là Lê Quốc Phong, Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương. Ảnh: Huyên Nguyễn