Đại hội Đảng cấp trên cơ sở: 40% Bí thư cấp uỷ không phải người địa phương

Lên top