Đại hội cấp trên cơ sở: Có nơi cán bộ chủ chốt tái cử không trúng cử cấp uỷ

Lên top