Đại học Ngoại thương nhận hồ sơ có điểm trung bình học tập từ 6,5