Đại học dân lập đầu tiên cả nước đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt Nam