Đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng Việt Nam hùng cường

Bản Tuyên ngôn Độc lập mở ra một trang mới cho lịch sử dân tộc, mở ra chặng đường xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ mới. Ảnh: Sơn Tùng
Bản Tuyên ngôn Độc lập mở ra một trang mới cho lịch sử dân tộc, mở ra chặng đường xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ mới. Ảnh: Sơn Tùng
Bản Tuyên ngôn Độc lập mở ra một trang mới cho lịch sử dân tộc, mở ra chặng đường xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ mới. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top