Đà Nẵng: Yêu cầu chủ mỏ khai thác khoáng sản góp tiền làm đường cho dân