Đà Nẵng: Tăng cường quản lý, hạn chế tác hại của game Pokemon Go