Đà Nẵng: Hội đồng nhân dân họp bất thường bàn về nhân sự