Đà Nẵng: Hỗ trợ tiền cho ngư dân bị ảnh hưởng bởi sự cố cá chết