Đà Nẵng: Gấp rút xử lý tình trạng ngập úng trước APEC 2017