Đà Nẵng dùng ngân sách hơn 500 tỉ đồng để phòng dịch COVID-19

Đà Nẵng dùng ngân sách dự phòng hơn 500 tỉ để phòng dịch COVID-19.
Đà Nẵng dùng ngân sách dự phòng hơn 500 tỉ để phòng dịch COVID-19.
Đà Nẵng dùng ngân sách dự phòng hơn 500 tỉ để phòng dịch COVID-19.
Lên top