Đà Nẵng: Doanh nghiệp gây ô nhiễm, dân than trời vì bệnh tật