Đà Nẵng: Dân than trời vì doanh nghiệp khoáng sản gây ô nhiễm