Đà Nẵng: Chứng minh nhân dân, không chứng minh được… công dân!