Đà Nẵng: Cần gần 15.000 tỷ đồng di dời ga và tái phát triển đô thị