Đà Nẵng: Bổ nhiệm, phân công hàng loạt cán bộ chủ chốt cấp sở

Lên top