Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cuối năm sẽ hoàn thành bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển