Cửa Đại, Quảng Nam: Núp bóng dự án cứu bờ biển để “cướp” tài nguyên