Cty ximăng Chinfon Hải Phòng thất hứa, tự lập barie chắn đường