Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Công ty thủy điện Hố Hô cũng có những sai sót nhất định...”