Công ty cổ phần hoá dầu và xơ sợi dầu khí (PV Tex) lỗ hơn 1.400 tỉ đồng: Nguyên Tổng Giám đốc Vũ Đình Duy chịu trách nhiệm gì?