Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công nhận 3 xã đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi