Công điện khẩn của Thủ tướng về ứng phó bão số 10

Bão số 10 (tên quốc tế là Doksuri) đang di chuyển nhanh vào vùng biển nước ta với cường độ mạnh và có diễn biến phức tạp.
Bão số 10 (tên quốc tế là Doksuri) đang di chuyển nhanh vào vùng biển nước ta với cường độ mạnh và có diễn biến phức tạp.