Công điện của Thủ tướng Chính phủ ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại miền Trung