Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với bão số 7