Công bố quyết định kỷ luật Phó Chủ tịch Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn

Ông Ngô Văn Tuấn.
Ông Ngô Văn Tuấn.
Ông Ngô Văn Tuấn.