Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công bố quyết định kỷ luật Phó Chủ tịch Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn

Ông Ngô Văn Tuấn.
Ông Ngô Văn Tuấn.