Con không được dự tuyển vào trường Công an vì cha khiếu nại đất đai?