Cố Thủ tướng Phan Văn Khải nói về vai trò của các nhà doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh: Xuân Hải)
Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh: Xuân Hải)
Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh: Xuân Hải)