Có sự máy móc khi thực hiện quy trình xả lũ thủy điện Hố Hô