Cơ sở mầm non có nhiều trẻ bị bạo hành nằm giữa trung tâm Hà Nội