XUNG QUANH VIỆC BỔ NHIỆM NGƯỜI NHÀ LÃNH ĐẠO GIỮ CÁC CHỨC DANH HÀNH CHÍNH:

Có sơ hở về việc quy định quy trình bổ nhiệm cán bộ