Cơ quan chuyên môn cấp huyện sẽ chỉ còn bình quân 2 Phó trưởng phòng

Lên top