Có dấu hiệu lợi ích nhóm, trục lợi trong quy hoạch đô thị

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến.
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến.