Có bắt giữ và thu hồi tài sản của ông Trịnh Xuân Thanh ở nước ngoài?