Chuyển đổi số và cơ hội của đất nước trong thời kỳ mới

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày tham luận tại Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTBC.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày tham luận tại Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTBC.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày tham luận tại Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTBC.
Lên top