Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội XIII của Đảng:

Chuyển đổi số là động lực để Đà Nẵng phát triển kinh tế xã hội

Việc xác định chuyển đổi số chính là “chìa khóa chính” để Đà Nẵng chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo chủ trương của Bộ Chính trị.
Việc xác định chuyển đổi số chính là “chìa khóa chính” để Đà Nẵng chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo chủ trương của Bộ Chính trị.
Việc xác định chuyển đổi số chính là “chìa khóa chính” để Đà Nẵng chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo chủ trương của Bộ Chính trị.
Lên top